POLSKA: kolejna propozycja ustawy o OZE


Ministerstwo Gospodarki zaprezentowało założenia nowego projektu ustawy o OZE.

Podstawowe założenia projektu, to:

 1. Wypełnienie zobowiązań OZE wynikających z Pakietu Energetyczno-Klimatycznego, z uwzględnieniem kosztów obciążających odbiorców energii oraz kosztów funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.
 2. Cel 19 % udziału energii elektrycznej z OZE do 2020 r. wyznaczony w Polityce Energetycznej Polski do 2030 r. oraz powtórzony w Krajowym Planie Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych.

 3. Osiągnięcie założonego celu będzie się odbywać „w sposób maksymalnie przyjazny i stabilny dla inwestorów”, dzięki czemu zostanie osiągnięta możliwość funkcjonowania (i finansowania) ich działalności po najniższym koszcie.
 4. Najistotniejszym kryterium oceny systemu wsparcie będzie jego koszt. Niezbędne jest adresowanie wsparcia w pierwszej kolejności do sprawdzonych i opanowanych technologii, które w Polskich warunkach charakteryzują się największą stabilnością oraz najniższym kosztem wytwarzanej energii elektrycznej.
 5. Dodatkowe, dedykowane wsparcie będzie kierowane dla sektora MSP w celu dywersyfikacji struktury wytwarzanej energii elektrycznej oraz zapewnienia wykorzystania krajowych zasobów energetycznych.

 6. Zastosowane mechanizmy wyznaczania gwarantowanej taryfy mają na celu ograniczenie poziomu wsparcia do kosztów faktycznie ponoszonych przez inwestorów, przy zachowaniu pełnej transparentności i konkurencyjności całego procesu.
 7. Wdrażane rozwiązania zapewnią możliwość elastycznego kontrolowania ilości i struktury mocy OZE w systemie elektroenergetycznym oraz całkowitych kosztów wsparcia tych źródeł.

 

Szczegółowe propozycje zasad:

 W przypadku istniejących systemów :

 • utrzymanie obecnego systemu wsparcia
 • maksymalny okres wsparcia – 15 lat  ale nie dłużej niż do 31.12.2021
 • wytwórca będzie mógł dokonać wyboru pozostania na obecnych zasadach lub przejścia na nowe w okresie 2 lat (wówczas wsparcie przez x lat na zasadach zielonych certyfikatów i 15-x lat na zasadach aukcyjnych)
 • dla spalania wielopaliwowego (współspalania)
  • zostanie ograniczony poziom wsparcia do średniej il. energii elektrycznej wytworzonej w latach 2011-2012 oraz
  • redukcja przysługujących świadectw pochodzenia do 0,5/MWh

 

W przypadku nowych instalacji :

 • wprowadzony zostanie nowy system wsparcia – aukcyjny
 • maksymalny okres wsparcia – 15 lat
 • cena określona podczas aukcji pozostanie niezmienna przez 15 Lat
 • z systemu wyłączone zostają elektrownie wodne o mocy powyżej 1 MW, biomasowe powyżej 50 MW i wszystkie instalacje współspalania
 • na aukcji projekty są podzielone na dwie grupy:
  • Od 40 kW do 1 MW
  • powyżej 1 MW

 

Zasady aukcji:

 • w aukcji mogą brać udział tylko projekty z urządzeniami nie starszymi niż 4 lata i które nie korzystały z bezzwrotnego wsparcia inwestycyjnego (za wyjątkiem pomocy de minimis)
 • w aukcji będą mogły wziąć udział tylko projekty prekwalifikowane
 • przedmiotem aukcji będzie ilość wyprodukowanej energii w danym okresie czasu, z podziałem na lata, bez możliwości przenoszenia pomiędzy latami
 • kryterium aukcji będzie cena za 1 MWh wytworzonej energii elektrycznej lub 1m3 biogazu rolniczego
 • wytwarzanie energii rozpocznie się w ciągu miesiąca od zakończenia aukcji
 • wygrywający aukcję będzie miał obowiązek sprzedaży energii nawet jeżeli cena rynkowa będzie wyższa pod rygorem kary zwrotu 130% otrzymanego wsparcia
 • dla aukcji będzie ustalana cena referencyjna,  oferty powyżej tej ceny będą odrzucane
 • w przypadku wygrania aukcji i wytwarzania energii na potrzeby własne w momencie, gdy cena detaliczna przekracza cenę z aukcji, wytwórca będzie zobowiązany zwrócić kwotę = cena aukcji – (cena rynkowa + VAT + opłata przesyłowa + opłata dystrybucyjna)

 

Dodatkowe zmiany:

 • zielone certyfikaty są ważne przez dwa lata
 • wprowadzenie częściowego obowiązku obrotu świadectwami pochodzenia przez Towarową Giełdę Energii
 • ograniczenie możliwości realizacji obowiązku poprzez uiszczanie opłaty zastępczej gdy cena świadectw pochodzenia będzie niższa niż 75% opłaty zastępczej
 • 1/4 środków z opłaty OZE alokowana będzie na zakup energii elektrycznej z biogazowni 40-1000 kWe
 • opłata zastępcza, która określa maksymalną cenę zielonych certyfikatów, zostanie zamrożona na poziomie 297,40/MWh
 • ograniczenie rocznego budżetu wsparcia OZE do 5 mld zł (dwa razy mniej niż w obecnej chwili)

 

System aukcyjny wsparcia OZE funkcjonuje w Europie w Holandii (od 2011 r.) i Włoszech (od 2013 r. przy czym składa się z 5 podsystemów). Dla fotowoltaiki taki system posiada również Francja ale jest z niego niezadowolona. Poprzednio system taki istniał również w Wielkiej Brytanii ale ze względu na niezadowolenie je jego skuteczności, w 2010 r. zrezygnowano na rzecz systemu Feed In Tarrifs.

Nie wnikając w szczegóły systemu, ma on jedną dużą wadę – jest zupełną rewolucją w stosunku do propozycji do tej pory dyskutowanych. Jest bardzo powierzchowny, dość mocno skomplikowany i z pewnością wymaga wielu prac uszczegóławiających, co skutkować musi bardzo długim czasem jego dopracowania, choć nie wiadomo jak długim bo nie posiada żadnego harmonogramu dalszych prac.  Zdaniem części specjalistów, zaproponowany system ma jedną zaletę – że powstał i można się na jego temat wypowiedzieć.

 

Źródło: Ministerstwo Gospodarki

 


Jeżeli chcesz, podaj dalej:                     lub dołącz do nas na Facebooku oraz Google+    ----------------->
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Blip
 • Wykop
 • Blogger
 • Email